جهاد با نفس

جهاد بانفس

وضعیت:
قیمت: 15,000 تومان

نام کتاب:جهاد بانفس

نویسنده:محمد بن حسن حر عاملی

تعداد صفحات:375ص

هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب جهاد با نفس وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمائید به آن عمل نمایید بعد از یک سال خواهید دید که حتما عوض شده اید:مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی میکند.

برچسب ها
مذهبی,